Srila Prabodhananda Sarasvati Thakura

2 de agosto de 2018

Srila Prabodhananda Sarasvati Thakura

Uma Breve Biografia de Srila Prabodhananda Sarasvati Thakura  Por Srila Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja Sri Prabodhananda Sarasvati é o autor dos livros sagrados Radha-rasa-sudha-nidhi, Vṛndāvana-mahimāmṛta, Sri Caitanya-candrāmṛta, […]